Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030

Liên hệ

20B Chu Văn An, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

0394289318

nguyentanduongkt@gmail.com

Follow us

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030

  Ngày 28/12/2021, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1412/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Xây dựng giai đoạn 2021-2030.

  Trong đó, Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Xây dựng giai đoạn 2021-2030 tập trung vào các nhiệm vụ sau đây:

  1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

  Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản, chỉ đạo chung về cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Tổ chức giao ban công tác cải cách hành chính hoặc thực hiện lồng ghép nội dung vào các cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ, giao ban cấp vụ, giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ định kỳ. Tăng cường vai trò, trách nhiệm và năng lực của đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ.

  Triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của Bộ Xây dựng; bám sát mục tiêu và nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021-2030 để chỉ đạo tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra. Xác định rõ và đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ đối với công tác CCHC.

  Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về CCHC trên cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, Báo Xây dựng và các hình thức tuyên truyền khác; chú trọng cải tiến và nâng cao chất lượng thông tin Cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

  Ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; chú trọng thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về thực hiện cải cách hành chính.

  Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

  Gắn việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với công tác đánh giá cán bộ và công tác thi đua, khen thưởng hàng năm. Khuyến khích việc đề xuất và áp dụng sáng kiến trong công tác cải cách hành chính. Tiếp tục duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO, Chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị hành chính thuộc Bộ Xây dựng. 

  Ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính hàng năm của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

  2. Cải cách thể chế

  Triển khai thực hiện xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó chú trọng chất lượng thẩm định đề nghị xây dựng, dự thảo VBQPPL; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các VBQPPL quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính, chế độ báo cáo, kiểm tra chuyên ngành, tiêu chuẩn, quy chuẩn; tăng cường phân cấp trong quản lý nhà nước.

  Tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.

  Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, đảm bảo đúng quy trình, tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ và khả thi; tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

  Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật.

  Logo CCHC.jpg

  3. Cải cách thủ tục hành chính

  Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra ba đột phá chiến lược trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, trong đó, đột phá chiến lược đầu tiên là: “Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật” và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, trong đó: “Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cho cấp đó giải quyết, đảm bảo nguyên tắc quản lý ngành, lãnh thổ, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết TTHC và gây nhũng nhiễu, tiêu cực, phiền hà cho nhân dân”.

  Hoàn thành các mục tiêu cải cách thủ tục hành chính theo yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025; đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ cũng như những nhiệm vụ trọng tâm khác về cải cách TTHC theo văn bản, chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

  Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định TTHC thông qua quá trình thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm TTHC mới ban hành phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

  Chú trọng chất lượng công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC; thực hiện có hiệu quả việc rà soát, đánh giá quy định TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Bộ; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan; đề xuất các phương án, sáng kiến đơn giản hóa TTHC; tổ chức triển khai thực thi phương án, sáng kiến đơn gian hóa TTHC sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính. Chú trọng rà soát, xây dựng và công bố quy trình liên thông thực hiện các TTHC không chỉ trong phạm vi ngành Xây dựng mà bao gồm cả các TTHC liên ngành. Đảm bảo dữ liệu TTHC được đồng bộ, thống nhất trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ Xây dựng.

  Tăng cường kiểm tra công tác kiểm soát TTHC, trong đó, tập trung kiểm tra quá trình xây dựng, ban hành các quy định TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng; việc tiếp nhận và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc Bộ. Qua kiểm tra, kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế; xác định rõ nguyên nhân và xử lý kịp thời theo quy định pháp luật.

  Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC, đặc biệt là việc thường xuyên đưa tin, bài về hoạt động kiểm soát TTHC, xây dựng, công bố, công khai TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng. Tăng cường đối thoại, lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp đối với TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

  Rà soát, thống kê và đơn giản hóa các TTHC nội bộ thuộc chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. Nâng cao chất lượng các dịch vụ công của Bộ Xây dựng, trong đó, tiếp tục mở rộng dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu chung của Chính phủ. Tăng cường chất lượng hoạt động của Cổng dịch vụ công của Bộ, tăng số lượng dịch vụ công của Bộ được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

  4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

  Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của các đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối tổ chức trung gian, đảm bảo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Nghiên cứu, tham mưu xây dựng, trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến công tác xây dựng Ngành.

  Xây dựng và triển khai Đề án đổi mới mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Xây dựng và các đơn vị thuộc Bộ. Tập trung thực hiện mạnh mẽ việc kiện toàn tổ chức, hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ theo đúng Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng định hướng đến năm 2030.

  Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành Xây dựng; Quyết định phê duyệt Quy hoạch định hướng mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Xây dựng giai đoạn 2021-2030.

  5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

  Thực hiện các giải pháp đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng theo hướng chú trọng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực hiện nhiệm vụ, kinh nghiệm thực tiễn và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành, nhất là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ sở. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị, gắn với không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ của đội ngũ công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị của Bộ.

  Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Xây dựng theo yêu cầu khung năng lực vị trí việc làm. Đẩy mạnh việc thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý theo kế hoạch của Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh cán bộ trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo quy định. Thực hiện chủ trương biệt phái công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ để tập trung thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết của Bộ.

  Thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với  cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vừa bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, vừa tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, đoàn kết, dân chủ văn minh.

  Tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc Bộ Xây dựng phù hợp với định hướng phát triển đào tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo cán bộ ngành xây dựng, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tiếp tục kiện toàn các cơ sở giáo dục đào tạo theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

  6. Cải cách tài chính công

  Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kèm theo Quyết định số 804/QĐ-BXD ngày 12/7/2021 và  dự thảo Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

  Thực hiện tốt việc quản lý ngân sách - tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định, bảo đảm đáp ứng tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và công tác giải ngân, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và giai đoạn 2026- 2030.

  Tổ chức điều hành, hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi NSNN hàng năm cho các đơn vị dự toán bảo đảm kịp thời theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thường xuyên theo dõi, phối hợp chặt chẽ trong thẩm định, kịp thời điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN tại các đơn vị dự toán đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ.

  Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý tài sản nhà nước của các đơn vị dự toán; phê duyệt các dự án mua sắm tài sản; kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản của các đơn vị dự toán theo thẩm quyền; lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đối với các cơ sở nhà, đất thuộc Bộ Xây dựngquản lý, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

  Nâng dần mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; đổi mới cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra…

  7. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

  Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, Ngành; đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; tăng cường sử dụng và khai thác tối đa lợi ích của văn bản điện tử, chữ ký số và tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ.

  Hoàn thành việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo lộ trình chung của Chính phủ. Chú trọng tăng cường chất lượng các dịch vụ công trực tuyến do Bộ Xây dựng cung cấp mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bộ.

  Triển khai hiệu quả Kế hoạch "Chuyển đổi số ngành Xây dựng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Thực hiện các giải pháp phát triển hạ tầng và hệ thống dữ liệu tại Bộ Xây dựng để triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, gắn kết với phát triển đô thị thông minh.

  Phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong nội bộ Bộ Xây dựng và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. Tiếp tục bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin của Bộ.

  Tiếp tục tham mưu, đầu tư xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung Ngành xây dựng; Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

  Nâng cấp các Trang thông tin điện tử của Bộ, trọng tâm là Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Cổng thông tin công khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Việt Nam; Cổng Dịch vụ công và một cửa điện tử Bộ Xây dựng

  Zalo
  Hotline